previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตร

"กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ"

” ทำเรื่องของนามธรรม ให้มันมาสัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมได้  “

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาการโค้ช โดยสถาบันจิตและกาย

(Mind and Body Institute)

กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ

กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ

การดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ

หลักสูตร

"กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ"

เปิดรับสมัครทุกเดือน

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ

สถาบันจิตและกาย (Mind and Body Institute) ​

ประวัติความเป็นมาของสถาบันฯ

สถาบันเพื่อการพัฒนาจิตและกายได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดย รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล เป็นประธานสถาบันฯ 
ในระยะแรกของการ ดำเนินงานสถาบันฯได้จัดหลักสูตร พัฒนาพลังจิตใต้สำนึกโดยได้ดำเนินการร่วมกับ รศ.รตอ.สรพล สุขทรรศนีย์ 
ต่อมาได้มีผู้ทรงคุณวุฒิและมี ความเชื่ยวชาญในด้านการสอนและวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางจิตเข้าร่วมในการสนับสนุนการฝึกอบรมของ 
สถาบันฯให้ มีความสมบูรณ์แบบ เพิ่มขึ้น

ความสัมพันธ์ของ | กาย และ จิต “เพิ่มพูนประสิทธิภาพทางจิตเพื่อนำชีวิต สู่ความสุขและความสำเร็จ” สถบันเพื่อการพัฒนาจิตและกาย

หลักสูตร"กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ"

ได้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคคล และเสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ หากผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ย่อมได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน

เป็นที่ทราบกันดีว่า จิตคุมกายหรือนามคุมรูป  ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกสติ  ฝึกสมาธิ ฝึกการผ่อนคลายจิต และกาย เพื่อเพิ่มพลังจิตหรือการรวมจิตเป็นหนึ่ง อย่างง่าย ๆ โดยใช่้ขบวนการดังต่อไปนี้ 

การถ่ายภาพออร่า | สถาบันจิตและกาย

พลังปราณ ออร่า และจักระ นอกเหนือจากการทำงานโดยอาศัยสมองเป็นตัวควบคุม และมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเป็นช่วงๆ ในแต่ละวันแล้ว การศึกษาวิจัยทางด้านปรจิตวิทยา พบว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิต จะมีพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ปรากฏเป็นแสงสีรอบๆ ตัวเรียกว่าออร่า (AURA) พลังงานนี้จะมีความสัมพันธ์กับภาวะทางกายภาพ จิตใจอารมณ์ หรือจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคน ออร่าจะเป็นภาพรวมของผลเหล่านี้ และจะมีพลังงานเป็นแรงสั่นสะเทือนหรือเป็นแสงสีต่างๆ ในส่วนที่ติดกับร่างกายของมนุษย์อาจเรียกว่าได้ว่าเป็นกายทิพย์ Physical body กายทิพย์ประกอบด้วยพลังงานของจิต ซึ่งกายหยาบคงสภาพและยึดเกาะเอาไว้ กายทิพย์ประกอบด้วยโครงสร้างซึ่งย่อยดูดซับพลังงานที่มีความถี่สูง หลากหลายมากรวมทั้งพลังชีวิต ที่เรียกว่าพลังปราณกายทิพย์จะทำหน้าที่กลั่นกรอง แยกแยะ และส่งผ่าน

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการฝึกอบรมคือ

เรียนรู้ และปฏิบัติฝึกจิตแบบ AUTOGENIC TRAINING

สร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นตนเอง และแก้นิสัยที่ไม่พึงประสงค์

เสริมสร้างความจำ สติ สมาธิ ที่ดีเยี่ยม

เสริมสร้างสุขภาพ โดยการพัฒนากายทิพย์ (AURA HEALING)

เสริมสร้างทัศนคติในเชิงบวกเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตใจ

พัฒนาการทำสมาธิให้มีจิตรวมตัว เพื่อความสงบให้มุ่งมั่นเพิ่มขึ้น

สร้างแนวคิดพัฒนาความสำเร็จหลายด้านของชีวิต

เพิ่มศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย

การแก้ไขปัญหาโรคทางกายสืบเนื่องมาจากอาการทางจิต เช่น อาการกลัวต่าง ๆ โรคภูมิแพ้ นอนไม่หลับ ความอ้วน ฯลฯ 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและการงาน

ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก

อาจารย์ ครู วิทยากร ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาคน

อาชีพอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับคน

การโค้ช ( Coaching) คืออะไร

" การโค้ช "

 การโค้ชคือกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยเหลือ ชวนคิด หรือปลดล๊อคบางอย่างในตัวผู้รับการโค้ช (Coachee อ่านว่า โค้ชชี่) มีศักยภาพสูงขึ้น หรือมีความสุขอย่างที่เขาต้องการ ผ่านวิธีการและเครื่องมือต่างๆ  เพื่อให้ผู้รับการโค้ช ได้เรียนรู้ ตระหนักในตัวเองและเปลี่ยนแปลง และลงมือทำด้วยความคิด ความถนัด ความสามารถตัวเอง   การโค้ช จึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง โค้ช(Coach) และผู้รับการโค้ช (Coachee) ให้ถึงจุดหมายที่โค้ชชี่ต้องการ 

ดังนั้นการโค้ชจะสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้รับการโค้ช พร้อมและต้องการรับการโค้ชเท่านั้นเราเรียกว่า สภาวะที่พร้อมรับการโค้ช (Coachable)  บางครั้งที่ผู้เขียนเจอคือ เมื่อคนเกิดรู้สึกว่า ต้องการพัฒนาต่อ เติบโตขึ้น  แต่อาจจะยังติดประเด็นบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถก้าวต่อไปได้ จึงต้องการโค้ชเพื่อมาช่วยเป็นเพื่อนชวนคิด หรือที่ปรึกษาช่วยพัฒนาศักยภาพ

ทักษะการโค้ชมีอะไรบ้าง ทักษะการโค้ชมีดังนี้

ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Rapport)  เพื่อสร้างความไว้วางใจและ engagement กับผู้ที่รับการโค้ช

คำถามทรงพลัง (Powerful question) เพื่อดึงศักยภาพและความสามารถของผู้รับการโค้ช คำถามส่วนใหญ่จะเป็น คำถามปลายเปิดเพื่อ brain storming ให้ได้ความคิดใหม่ๆ สร้างการเติบโตทางความคิด ,  

การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)  เพื่อ ให้ได้ยินเสียงที่ไม่ได้พูด

การสะท้อน (feedback) ที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาตัวเอง  

การสร้างแรงบันดาลใจด้วย Story telling  เป็นต้น

ข่าวและกิจกรรม หลักสูตร"กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ"

โดย สถาบันจิตและกาย (Mind and Body Institute)​

อบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

หลักสูตร"กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ" รุ่น 517

หลักสูตร"กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ" รุ่น 508

AutogenicTraining รุ่น 360-361

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 21 - 22 เมษายน 2554

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute) นำโดยท่านอำพัน ปัญญจามร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เข้าร่วมอบรม “กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ” ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท 20

กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 1/2554

ภาพประทับใจของชาว ปตท. 29 – 30 มีนาคม 2554 

การอบรม Autogeenic Training จ.ตรัง

บรรยากาศสบายๆ กับความน่ารักของผู้เข้าอบรมทุกท่านค่ะ โดยเฉพาะเด็กๆ ไม่แพ้ที่ กทม.เลย

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข

 สถาบันเพื่อการพัฒนาจิตและกาย ร่วมกับ แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวบุตร ตึกปลัดกระทรวงสาธารณสุข

AutogenicTraining รุ่น 2 สำนักกษาปณ์ (จิตและกาย รุ่นที่ 367) (ภาพแห่งความสุข)

วันที่ 15-16 มกราคม 2553   ณ บ้านทะเลหมอก จ.ปราจีนบุรี

INTERESTING TOPICS

นิสัยแห่งความสำเร็จสร้างได้

 • กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
 • เพิ่มศักยภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • ปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างนิสัยใหม่ “เพิ่มพูนประสิทธิภาพทางจิตเพื่อนำชีวิต สู่ความสุขและความสำเร็จ”

เทคนิคการดึงดูดคนที่ใช่

 • เทคนิคการดึงดูดคนที่ใช่ | สถาบันจิตและกาย

CORPORATE MEMBER

CONTACT US

ติดต่อเรา

สถาบันเพื่อการพัฒนาจิตและกาย

(Mind and Body Institute)

Address

159/95 หมู่ 3 ซ. วิภาวดี62 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210

Contact
 • 094-7171565
 • 082-951-4515
 • admin@mindbody.co.th
 • www.mindsetchangelife.com
 • Mind and Body Institute
 • @mindsetchangelife
 • สถาบันจิตและกาย (Mind and Body Institute)

MAP

map

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

The form has reached its submission limit.